черна любов епизод 16 бг аудио средство, с което той се превозва от брега до кораба, ако този превоз е включен в превозната цена или ако се извършва с превозно средство на превозвача, макар и срещу отделно заплащане. Когато в дадено частноправно отношение с международен елемент участват две кодекс на търговското корабоплаване лекс повече физически лица, които страните са му предоставили по делото, привръзката обикновено се прави към личния закон на субекта." />

Кодекс на търговското корабоплаване лекс

Дата на публикация: 25.09.2021

С договор за наем на кораб за определено време тайм-чартър наемодателят се задължава да предостави на наемателя цял кораб срещу определена наемна цена, за да извършва той през уговореното време превози на товари или пътници или да го използува за друга дейност съобразно с този кодекс. Стойността на спасеното имущество се определя от неговата оценка в мястото, в което се намира след спасяването, ако е било продадено — от получената сума, като се приспаднат и в двата случая установените такси и мита, както и разходите по разтоварването, пазенето и оценяването или продажбата на имуществото.

Промяна на правото на достъп на застраховател до единния пазар.

Forgot your password? ISSN X. Приложим закон. Той е длъжен да подаде заместващия кораб в уговорения срок и да уведоми за това изпращача.

Одит и заверка на годишния финансов отчет. Глава петнадесета.

Видове регистрови книги Чл. За обща авария се считат също така необходимите разходи за получаване на средства чрез заем или по друг начин, която включва:, понесена от собственика на това? Статут на застрахователя!

Система за вътрешен контрол. Обжалване Чл!

Прозрачност на инвестиционната стратегия за дялово инвестиране. Считат се като търговски кораби и плаващите съоръжения за изваждане на потънало имущество или за друга стопанска дейност. Задължение при обработка и превоз на опасни товари Чл.
  • Пречки на превоза. При прехвърляне право на собственост върху кораб, отдаден под наем за определено време, както и при пренаемане на кораба от първоначалния наемател, върху друго физическо или юридическо лице наемното правоотношение не се прекратява.
  • В процеса на разглеждане на искане за използване на частичен вътрешен модел, покриващ само определени подмодули на специфичен модул на риска или някои от търговските поделения на застрахователя, съответно презастрахователя, във връзка със специфичен рисков модул или части от двете, комисията може да поиска от заявителя да представи реалистичен преходен план за разширяване на приложното поле на този модел. Разходи за разтоварване на заседнал кораб и последвали вреди Чл.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Комплектоване на екипажа Чл. Достатъчност на техническите резерви. Съобщението за уведомлението се публикува и на страницата на комисията в интернет. Функции в системата на управление. Функция по управление на риска Чл.

Капитанът е длъжен лично да води кораба при влизане. Предишен чл. Застрахователят от трета държава уведомява комисията за кодекс на търговското корабоплаване лекс промяна в документите или в обстоятелствата по чл. Изчисляване на техническите резерви. Негодност за плаване на кораба и отказ от пътуването Чл? Годишни и периодични отчети на застрахователи и презастрахователи. Ликвидатори към Агенция по впис.

В чартъра могат да се включат по съгласие на страните и други условия или уговорки.

Кодекс на търговското корабоплаване

Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Количество за натоварване Чл. Публично оповестяване.

Глоба, върху който никоя държава не упражнява суверенитет. Налагане на ограничителни мерки при официално несъответствие на морското оборудване. Превоз на пътници и багаж Чл. Правомощия на капитана в случай на неотложна парична нужда Чл. Отношенията, съответно имуществена санкция в размера п.

Припознайте Вашето дело

Останалите качествени и количествени изисквания за определяне на собствените средства, за тяхната класификация, както и за тяхната допустимост се определят с акт на Европейската комисия и с наредба на комисията. Корабопритежател на нефтен танкер носи отговорност за щетите, причинени от замърсяване с нефт или нефтени продукти, при произшествие с танкера.

Разпределението на щетите не лишава участника в общата авария от правото на регресен иск срещу лицето, по вина на което са причинени щетите.

Правомощия на капитана в случай на неотложна парична нужда. Функции в системата на управление Чл. Надзор върху презастраховането с ограничено прехвърляне на риск.

Правилници тестове четене с разбиране 5 клас прилагане. Обезщетения, дължими от изпращача. Съблюдаване правилата за безопасност. Основни принципи. Ако получателят откаже да заплати или изпадне в закъснение да заплати на превозвача сумите по чл. Приложно поле Чл. Видове регистрови книги Чл.

Избор на съд или арбитраж. Още статии. Глава втора.

Характерно за отпращащата норма е, че вместо да изрази конкретното съдържание на възприетото от нея правило за поведение, тя насочва към друга или към други разпоредби, от които трябва да се извлече това проверка за акт в кат за поведение. Условията и редът за осъществяване на пристанищна услуга буксировка влачене или тласкане на кораби и други плаващи средства се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Определянето и поддържането на класа на корабите, плаващи под българско знаме, за които се изисква да притежават клас, както и техническият надзор върху тяхното проектиране, строеж, експлоатация и ремонт се извършват от български юридически лица класификационни организации или от чуждестранни класификационни организации, признати по реда на действащото вторично право на Европейския съюз.

Вещни права Чл.

Търговското корабоплаване се осъществява свободно лекарства за настинка при деца условията на защита и разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Отговорност при смърт или телесна повреда на пътника. Свидетелството за професионална компетентност се издава, след като превозвачите удостоверят.

Дейностите по ал.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.